1% Dla OSP
Jak złożyć wniosek, obliczyć i przekazać 1 % podatku na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2009.
Informacje wprowadzające.
W roku 2009 nie przybyły żadne istotne zmiany w sprawie składania wniosków, obliczania i przekazywania 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
1% zmienił się w zasadzie prawie wyłącznie od strony formalnej tj. sposobu określania organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1%. W roku 2010 nie będzie rozporządzenia zawierającego wykaz urzędowy. Listę uprawnionych organizacji znajdziemy w specjalnym elektronicznym wykazie zamieszczonym na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Nie zmieniły się też obowiązujące od 2007 roku uproszczone procedury przekazania 1% oraz krąg osób, uprawnionych do wspierania organizacji pożytku publicznego. Niestety nadal nie mogą przekazywać 1% podatku podatnicy osiągający przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej (PIT-16A) oraz osoby prawne.
Formularze PITów rocznych pozostają bez zmian tj. są takie same jak za rok podatkowy 2008. W PIT sposób istotny zmieniła się w zasadzie jedynie skala podatkowa.
I. W 2010 r. podatnik nadal jest uprawniony do:
 1. Składania w zeznaniu podatkowym wniosku o przekazanie 1% podatku należnego  na rzecz wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
  Wskazany wniosek znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. Podatnik wypełniając wniosek podaje nazwę organizacji, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wnioskowaną kwotę.
  Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego i uprawnionych do 1% jest w roku 2010 prowadzony w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/). W wykazie tym znajdziemy również nasz Związek.
 2. Składania również  w korekcie zeznania podatkowego wniosku o przekazanie 1% podatku należnego  organizacji pożytku publicznego, pod warunkiem jednak, że będzie ona dokonana w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
 3. Emeryci i renciści, którzy będą chcieli przekazać 1% swojego podatku wystarczy, że na bazie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy (tzw. PIT 40A) samodzielnie złożą PIT-37, wypełniając go w szczególności w części dotyczącej „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej” i oczywiście złożą nie później niż 30 kwietnia 2009 r.
II.  W 2010 r. naczelnik urzędu skarbowego:
 1. Zgodnie z wnioskiem podatnika zawartym w zeznaniu lub w korekcie tego zeznania przekazywał będzie kwotę 1% podatku należnego na rzecz wskazanej organizacji, pod warunkiem, że podatnik dokona zapłaty w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty do przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
 2. Kwotę 1% podatku naczelnik urzędu skarbowego będzie przekazywał w trzecim lub w czwartym miesiącu licząc od końca miesiąca, w którym upłynął termin składania zeznań podatkowych (a nie termin w którym podatnik złożył zeznanie podatkowe). W konsekwencji, bez względu na to czy podatnik zeznanie podatkowe złoży na początku, czy w ostatnim dniu akcji rozliczeniowej, przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy Związku OSP RP nastąpi w miesiącu lipcu lub sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Koszty przelewu będą potrącane z naszego 1%.
 3. Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przekazać organizacji dane podatnika, który przekazał na jej rzecz 1% podatku. Będzie to możliwe, jeśli podatnik w zeznaniu podatkowym (korekcie zeznania) wyrazi wolę poinformowania organizacji, że na jej rzecz przekazał 1%. Informacje o podatniku będą dotyczyć wyłącznie imienia, nazwiska i adresu podatnika oraz wysokości przekazanej kwoty z podatku.
 4. Zeznania roczne za rok 2009 nie uległy zmianie. Obowiązują formularze takie same jak za rok podatkowy 2008.
 
III. 1% swojego podatku przekazujemy na zasadach i w trybie określonym przez:
 1. Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) art. 45c. ust. 1. – 6.
 2. Ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.  nr 144, poz. 930 z późn. zm.) art. 21b. ust. 1. – 6.
 
Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2010 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2009.
 1. Aby przekazać 1 % podatku, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia: PIT-28 (01 lutego 2010 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 (30 kwietnia 2009 r.) albo korektę zeznania, która zostanie dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28 (31 marca 2010 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 (30 czerwca 2010 r.) . Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej. 
 2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy:
  1. Wyliczyć kwotę podatku należnego i wpisać w polu: PIT-28 poz. 109, PIT-36 poz. 188, PIT-36L poz. 55, PIT-37 poz. 120, PIT-38 poz. 35. Zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę naliczenia ulgi jest warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku.
  2. Wyliczyć kwotę ulgi, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w polu: PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60.
 3. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) jak niżej. Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać:
  1. Nazwę OPP: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 305, PIT-36L poz. 105, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 58).
  2. Numer KRS:  0000116212 (PIT-28 poz. 130, PIT-36 poz. 306, PIT-36L poz. 106, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 59). 
  3. Wnioskowaną kwotę:   w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60).
 4. Podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz Związku. Oczywiście przekazując 1% w więcej niż jednym zeznaniu rocznym (np. gdy składamy za 2008 r. PIT-36 i PIT-38) można przekazać 1% podatku wynikający z kilku zeznań rocznych.
 5. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (np. na cel szczegółowy tj. poprzez dookreślenie OSP, której wpłata dotyczy) wypełniając „Informacje uzupełniające”: 
  1. Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: np. nr telefonu, adres e-mail (PIT-28 poz. 132, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT-38 poz. 61).
  2. Cel szczegółowy 1%:  nazwa jednostki (OSP, oddział gminny, oddział powiatowy, oddział wojewódzki), adres jednostki w tym dokładny kod pocztowy (PIT-28 poz. 133, PIT-36 poz. 309, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 128, PIT-38 poz. 62). 
  3. Zgoda na przekazanie OPP danych: imienia i nazwiska, adresu przez zaznaczenie kwadratu (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).
 6. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – przekaże kwotę, w lipcu lub sierpniu 2010 roku na rachunek bankowy Związku OSP RP tj. o numerze:
  73 1240 6074 1111 0000 4993 0359
 7. Związek OSP RP jest zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w wykazie organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z w/w przepisami, może przekazać 1 % podatku. Wykaz ten jest prowadzony w formie elektronicznej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 8. Związek OSP RP na stronie http://bazy.ngo.pl/  jest wpisany do BAZY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA 1% PODATKU. Baza zawiera aktualne informacje o organizacjach pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku za 2009 rok.
  Wpis Związku:

  OPP - Organizacja Pożytku Publicznego
  1%
  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
  Rzeczypospolitej Polskiej

  Warszawa
  Numer KRS: 0000116212
  woj. mazowieckie
 9. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,              siedziba: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1, NIP: 526-025-14-11, nr KRS: 0000116212 zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw podał Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informację o numerze konta bankowego, na które to konto urzędy skarbowe będą dokonywały wpłat 1% na rzecz Związku OSP RP.
  Dane aktualne:
  BANK: Bank Pekao S.A. I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie
  NR R-KU: 73 1240 6074 1111 0000 4993 0359.
 10. Nowy program do wypełnienia deklaracji PIT za rok 2009 – z przeznaczeniem kwoty 1% dla Związku OSP RP zamieścimy na naszej stronie internetowej na początku stycznia 2010 r.
  Program umożliwi przy wypełnianiu PIT wyliczenie kwoty 1% (minimum 10 gr.), która zostanie automatycznie wpisana w odpowiednim polu jednocześnie automatycznie w poz. „Nazwa OPP” i „Numer KRS” pojawią się dane Związku OSP RP. Użytkownik nie ma możliwości zmiany nazwy ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Numer KRS:  0000116212 ani wielkości wyliczonej kwoty 1% podatku. Może natomiast w części „Informacje uzupełniające”, znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego podać swoje dane, numer telefonu, faksu, cel szczegółowy tj. wpisać dokładną nazwę jednostki i dokładny adres włącznie z kodem pocztowym. Kod pocztowy jest wyróżnikiem adresu OSP  umożliwiającym uniknięcie pomyłki w jej identyfikacji. Niejednokrotnie  na terenie jednego województwa, powiatu funkcjonuje po kilka a na terenie kraju po kilkanaście jednostek o tej samej nazwie wynikającej z tej samej nazwy miejscowości, w której OSP ma siedzibę. Podpowiedź w sprawie szczegółowego opisu można wyświetlić podczas edycji pola po kliknięciu w znak wykrzyknika (PIT-28 poz. 133, PIT-36 poz. 309, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 128, PIT-38 poz. 62).  W formularzach rozliczenia podatkowego za 2009 rok istnieje również możliwość zdecydowania czy dane podatnika mają być przekazane Związkowi OSP RP.
 11. Wypełniając deklarację podatkową przy pomocy naszego programu w części „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej” w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 należy co najmniej wypełnić rubryki wg przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do w/w zasad przekazywania 1% podatku w roku 2010 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2009.
 12. Nowy regulamin „1% podatku dla Związku OSP RP” został przyjęty Uchwałą Nr 126/17/2009 przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 grudnia 2009 r. i jest dostępny na naszej stronie internetowej www.zosprp.pl.
 
Załącznik nr 1
WZORY
deklaracji podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 w części dotyczącej „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej”


DODATKI
 
Weather Underground PWS ICZARN1
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
 
 
Łącznie stronę odwiedziło już 172356 odwiedzający (458268 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja