Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Czarnej Dąbrówce

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.       Stowarzyszenia nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Czarnej Dąbrówce, zwane dalej OSP.

2.       Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2015r. poz. 1393 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.

3.       Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

4.       Siedzibą OSP jest Remiza OSP w Czarnej Dąbrówce.

 

§2

1.       Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

2.       Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, zwanego dalej Związkiem OSP RP.

 

§3

OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej.

 

§4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

 

 

 

 

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

Do celów stowarzyszenia należy w szczególności:

1)      Prowadzenie działalności w celu ochrony przeciwpożarowej w uzgodnieniu z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2)      Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

3)      Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

4)      Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno–oświatowej i rozrywkowej,

5)      Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,

6)      Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

 

§6

Cele wymienione w §5 OSP realizuje przez:

1)      Organizowanie zespołów do ustalenia stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie informacji o powyższym,

2)      Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,

3)      Organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych,

4)      Prowadzenie podstawowego szkolenie pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,

5)      Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

6)      Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,

7)      Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną, prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

§7

1.       Działalność określona w §5 i §6 jest wytyczną działalnością statutową Związku i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

2.       Walne zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

3.       Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności udział
w akcjach ratowniczych.

4.       Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

5.       Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie OSP dzielą się na :

1)      Członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

2)      Członków wspierających,

3)      Członków honorowych.

 

§9

1.       Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1)      pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      małoletni w wieku od 16 do 18 lat, obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3)      małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

2.       Osoba spełniająca kryteria wymienione w ust. 1 może zostać członkiem zwyczajnym OSP na podstawie uchwały zarządu podjętej na podstawie udokumentowanego wniosku kandydata.

 

§10

Członek zwyczajny przy wstąpieniu do OSP składa przyrzeczenie następującej treści: „ W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jego godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

 

§11

1.       Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie.

2.       Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

 

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)      Wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat,

2)      Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

3)      Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

4)      Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

5)      Używać munduru, dystynkcji i odznak OSP.

 

§13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1)      Aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

2)      Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP,

3)      Podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

4)      Dbanie o mienie OSP,

5)      Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§14

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych, którzy nie przekroczyli 65 lat życia, tworzy się jednostkę operacyjno–techniczną (JOT).

 

§15

1.       Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na skutek:

1)      skreślenia z listy członków zwyczajnych,

2)      wykluczenia członka zwyczajnego.

2.       Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

1)      rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,

2)      śmierci członka

3)      nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.

3.       Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

1)      prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

2)      popełnienia czyny, który dyskwalifikuje daną osobą jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

3)      Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 3 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.

4)      Od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

5)      Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

6)      Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów do OSP.

 

§16

1.       Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2.       Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 

§17

1.       Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.

2.       Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3.       Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

§18

Władzami OSP są:

1)      Walne zebrania członków OSP (zwane dalej walnym zebraniem),

2)      Zarząd OSP,

3)      Komisja rewizyjna

§19

1.       Uchwały władz OSP zapadają zwykła większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statusu stanowią inaczej.

2.       Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§20

1.       Wybory władz OSP odbywają się  głosowaniu tajnym lub jawnym.

2.       Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

3.       Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 

B.      WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

 

§21

1.       Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP.

2.       Do kompetencji walnego zebrania, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:

1)      wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP,

2)      wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP,

3)      udzielenie absolutorium zarządowi OSP,

4)      uchwalenie programu działania i budżetu OSP,

5)      wybór, spośród siebie zarządu w liczbie osób od 5 do 9, z zachowaniem większości osób pełnoletnich,

6)      wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie od 3 do 5 osób,

7)      uchwalenie zmian w statucie OSP,

8)      ustalenie wysokości składki członkowskiej,

9)      podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykłe zarządzanie majątkiem OSP, w szczególności nabyci i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,

10)   rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

11)   wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz związku OSP RP,

12)   podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,

13)   nadawanie członkostwa honorowego OSP.

14)   Podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP

 

§22

1.       Walne zebranie może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2.       Zwyczajne walne zebranie jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

3.       Zwyczajne walne zebranie i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§23

1.       Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

1)      Z własnej inicjatywy

2)      Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

3)      Na żądanie ½ liczby członków OSP.

2.       Nadzwyczajne walne zebranie powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

3.       Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 21 ust. 2 ustala zarząd, komisja rewizyjna lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

4.       Nadzwyczajne  walne zebranie może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

 

§24

Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

 

 

 

C.      ZARZĄD OSP

 

§25

 

1.       Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, naczelnika straży, zastępcę naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza i kronikarza. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.

2.       Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§26

Do zadań zarządu należy:

1)        Reprezentowanie interesów OSP,

2)        Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

3)        Zwoływanie walnego zebrania,

4)        Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej,

5)        Udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,

6)        Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu,

7)        Zaciągnięcie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządzania majątkiem OSP,

8)        Przyjmowanie członków zwyczajnych oraz członków wspierających OSP,

9)        Wykluczenie członków zwyczajnych oraz skreślenie z listy członków zwyczajnych OSP,

10)     Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

11)     Tworzenie jednostek operacyjno – technicznych,

12)     Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno- oświatowych i sportowych,

13)     Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

14)     Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z nich przynależności do OSP,

15)     Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

 

§27

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

 

§28

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

 

 

 

§29

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 

§30

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:

1)      Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno– technicznych,

2)      Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,

3)      Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

4)      Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

5)      Kierowanie OSP w przeprowadzonych akcjach ratowniczo – gaśniczych,

6)      Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

7)      Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. Miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§31

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1)      Pochwałę ustną

2)      Pochwałę  rozkazie naczelnika,

3)      Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4)      Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

§32

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1)      Upomnienie ustne

2)      Nagana w rozkazie naczelnika

3)      Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

D.      KOMISJA REWIZYJNA

§33

1.       Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jego zadań należy:

1)      przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

2)      składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

3)      przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

4)      wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.

2.       Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

3.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1)      Być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2)      Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r,. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. ( Dz. U. z 2000 r. Nr 306 tekst jednolity ze zm.).

§34

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§35

Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§36

1.       Majątek i fundusze OSP powstają z:

1)      Składek członkowskich

2)      Dotacji, darowizn, spadków i zapisów

3)      Dochodów z majątku i imprez,

4)      Ofiarności publicznej

5)      Wpływów z działalności gospodarczej.

2.       Składki członkowskie wpłacane są w wysokości uchwalonej przez walne zebranie. Bieżącą kontrolę ich uiszczania przez członków sprawuje zarząd.

3.       OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie z rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

4.       Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

 

                                                                                                 §37                     

1.       Do zarządu należy zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządzania majątkiem OSP.

2.       Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykłe zarządzenie majątkiem OSP, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia, należy do walnego zebrania. Uchwały w tych sprawach walne zebranie podejmuje zgodnie z §19 ust. 2.

 

§38

Zabrania się:

1)      Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,

2)      Przekazywania majątku Osp na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

3)      Wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4)      Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§39

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

§40

1.       Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

2.       Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

 

§41

1.       W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.

2.       Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Gminy Czarna Dąbrówka. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

DODATKI
 
Weather Underground PWS ICZARN1
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
 
 
Łącznie stronę odwiedziło już 172357 odwiedzający (458273 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja